پکیج اصول ساخت و اجرای ساختمان ها صفر تا صد

مشاهده نظرات

تک کاربره
دو کاربره
توضیحات

توضیحات

درباره دوره

برای مشاهده توضیحات پکیج

اینجا کلیک کنید

در گروه های پشتیبانی نحوه ارسال اعلام میگردد ( ارسال رایگان )

سرفصل‌های دوره

مقدمه

فایل راهنمای فعالسازی ویدئو

پلیر رایگان

جلسه اول (معرفی) ویدئو

خصوصی

جلسه دوم (معرفی) ویدئو

خصوصی
فصل اول

جلسه اول ویدئو

مدیریت پروژه ( مدت زمان 68 دقیقه ، حجم : 286 مگابایت )

خصوصی

جلسه دوم ویدئو

تجهیز کارگاه (۱) ( مدت زمان 40 دقیقه ، حجم : 98 مگابایت )

خصوصی

جلسه سوم ویدئو

تجهیز کارگاه (2) ( مدت زمان 30 دقیقه ، حجم : 121 مگابایت )

خصوصی

جلسه چهارم ویدئو

(پیاده سازی نقشه _۱) ( مدت زمان 12 دقیقه ، حجم : 34 مگابایت )

خصوصی

جلسه پنجم ویدئو

(پیاده سازی نقشه _۲) ( مدت زمان 35 دقیقه ، حجم : 77 مگابایت )

خصوصی

جلسه ششم ویدئو

(پیاده سازی نقشه _۳)( مدت زمان 19 دقیقه ، حجم : 43 مگابایت )

خصوصی

جلسه هفتم ویدئو

(پیاده سازی نقشه _۴)( مدت زمان 30 دقیقه ، حجم : 152 مگابایت )

خصوصی

جلسه هشتم ویدئو

(پیاده سازی نقشه_۵)( مدت زمان 28 دقیقه ، حجم : 71 مگابایت )

خصوصی

جلسه نهم ویدئو

(پیاده سازی نقشه_ ۶)( مدت زمان 47 دقیقه ، حجم : 127 مگابایت )

خصوصی
فصل دوم

جلسه اول ویدئو

(ماشین آلات_۱) ( مدت زمان 42 دقیقه ، حجم : 137 مگابایت )

خصوصی

جلسه دوم ویدئو

(ماشین آلات_2)( مدت زمان 30 دقیقه ، حجم : 89 مگابایت )

خصوصی

جلسه سوم ویدئو

(ماشین آلات_3)( مدت زمان 25 دقیقه ، حجم : 60 مگابایت )

خصوصی
فصل سوم

جلسه اول ویدئو

(تخریب _۱) ( مدت زمان 30 دقیقه ، حجم : 90 مگابایت )

خصوصی

جلسه دوم ویدئو

(تخریب _۲)( مدت زمان 35 دقیقه ، حجم : 121 مگابایت )

خصوصی

جلسه سوم ویدئو

(تخریب _۳) ( مدت زمان 15 دقیقه ، حجم : 40 مگابایت )

خصوصی
فصل چهارم

جلسه اول ویدئو

(اصطلاحات _۱)

خصوصی

جلسه دوم ویدئو

(اصطلاحات_2)

خصوصی

جلسه سوم ویدئو

(اصطلاحات_3) (مدت زمان: ۲۲ دقیقه ،حجم: ۴۶ مگا بایت )

خصوصی

جلسه چهارم ویدئو

(اصطلاحات_4) (مدت زمان: ۲۲ دقیقه ،حجم: 41 مگا بایت )

خصوصی
فصل پنجم

جلسه اول ویدئو

جزییات (مدت زمان: ۴۵ دقیقه ،حجم: ۱۴۸ مگا بایت )

خصوصی

جلسه دوم ویدئو

جزییات (مدت زمان: ۳۳ دقیقه ،حجم: ۱۰۸ مگا بایت )

خصوصی

جلسه سوم ویدئو

جزییات (مدت زمان: ۳۱ دقیقه ،حجم: ۱۲۷ مگا بایت )

خصوصی

جلسه چهارم ویدئو

جزییات (مدت زمان: ۳۵دقیقه ،حجم: ۱۳۵ مگا بایت )

خصوصی

جلسه پنجم ویدئو

جزییات (مدت زمان: ۴۰ دقیقه ،حجم: ۱۴۰مگا بایت )

خصوصی

جلسه ششم ویدئو

جزییات (مدت زمان: ۴۰ دقیقه ،حجم: ۱۵۰ مگا بایت )

خصوصی

جلسه هفتم ویدئو

جزییات (مدت زمان: ۴۰ دقیقه ،حجم: ۱۴۱ مگا بایت )

خصوصی

جلسه هشتم ویدئو

جزییات (مدت زمان: ۳۳ دقیقه ،حجم: ۱۱۸ مگا بایت )

خصوصی

جلسه نهم ویدئو

جزییات (مدت زمان: ۳۶ دقیقه ،حجم: ۱۵۲ مگا بایت )

خصوصی

جلسه دهم ویدئو

جزییات (مدت زمان: ۴۵ دقیقه ،حجم: ۱۴۶ مگا بایت )

خصوصی

جلسه یازدهم ویدئو

جزییات (مدت زمان: ۴۳ دقیقه ،حجم: ۱۸۵ مگا بایت )

خصوصی
فصل ششم

جلسه اول ویدئو

نقشه خوانی (مدت زمان: ۳۰ دقیقه ،حجم: ۱۸۴ مگا بایت )

خصوصی

جلسه دوم ویدئو

نقشه خوانی (مدت زمان: ۳۰ دقیقه ،حجم: ۸۴ مگا بایت )

خصوصی

جلسه سوم ویدئو

نقشه خوانی (مدت زمان: ۳۰ دقیقه ،حجم: ۱۱۸ مگا بایت )

خصوصی

جلسه چهارم ویدئو

نقشه خوانی (مدت زمان: ۳۰ دقیقه ،حجم: ۹۳ مگا بایت )

خصوصی

جلسه پنجم ویدئو

نقشه خوانی (مدت زمان: ۳۰ دقیقه ،حجم: ۱۳۰ مگا بایت )

خصوصی

جلسه ششم ویدئو

نقشه خوانی (مدت زمان: ۳۰ دقیقه ،حجم: ۱۰۲ مگا بایت )

خصوصی

جلسه هفتم ویدئو

نقشه خوانی (مدت زمان: ۳۰ دقیقه ،حجم: ۱۰۰ مگا بایت )

خصوصی

جلسه هشتم ویدئو

نقشه خوانی (مدت زمان: ۳۰ دقیقه ،حجم: ۱۷۵مگا بایت )

خصوصی

جلسه نهم ویدئو

نقشه خوانی (مدت زمان: ۳۰ دقیقه ،حجم: ۱۳۴ مگا بایت )

خصوصی

جلسه دهم ویدئو

نقشه خوانی (مدت زمان: ۳۰ دقیقه ،حجم: ۱۷۵ مگا بایت )

خصوصی

جلسه یازدهم ویدئو

نقشه خوانی (مدت زمان: ۳۰ دقیقه ،حجم: ۱۳۰ مگا بایت )

خصوصی

جلسه دوازدهم ویدئو

نقشه خوانی (مدت زمان: ۳۰ دقیقه ،حجم: ۱۱۵ مگا بایت )

خصوصی

جلسه سیزدهم ویدئو

نقشه خوانی سازه فلزی (مدت زمان: ۳۳ دقیقه ،حجم: ۱۷۷ مگا بایت )

خصوصی

جلسه چهاردهم ویدئو

نقشه خوانی سازه فلزی (مدت زمان: ۲۷ دقیقه ،حجم: ۱۳۵ مگا بایت )

خصوصی
فصل هفتم

جلسه اول ویدئو

گودبرداری (مدت زمان: ۲۸ دقیقه ،حجم: ۸۵ مگا بایت )

خصوصی

جلسه دوم ویدئو

گودبرداری (مدت زمان: ۲۰ دقیقه ،حجم: ۷۴ مگا بایت )

خصوصی

جلسه سوم ویدئو

جلسه سوم _ گودبرداری (مدت زمان: ۲۰ دقیقه ،حجم: ۸۵ مگا بایت )

خصوصی

جلسه چهارم ویدئو

گودبرداری (مدت زمان: ۲۰ دقیقه ،حجم: ۱۰۸ مگا بایت )

خصوصی

جلسه پنجم ویدئو

گودبرداری (مدت زمان: ۳۰ دقیقه ،حجم: ۱۸۵ مگا بایت )

خصوصی

جلسه ششم ویدئو

گودبرداری (مدت زمان: ۲۰ دقیقه ،حجم: ۱۳۰ مگا بایت )

خصوصی
فصل هشتم

جلسه اول ویدئو

زهکشی (مدت زمان: ۳۰ دقیقه ،حجم: ۷۵ مگا بایت )

خصوصی

جلسه دوم ویدئو

زهکشی (مدت زمان: ۵ دقیقه ،حجم: ۴۱ مگا بایت )

خصوصی

جلسه سوم ویدئو

زهکشی (مدت زمان: ۲۰ دقیقه ،حجم: ۴۵ مگا بایت )

خصوصی
فصل نهم

جلسه اول ویدئو

اجرای تخریب پروژه

خصوصی

جلسه دوم ویدئو

اجرای تخریب پروژه

خصوصی
فصل دهم

جلسه اول ویدئو

اجرای فونداسیون

خصوصی

جلسه دوم ویدئو

اجرای فونداسیون

خصوصی

جلسه سوم ویدئو

اجرای فونداسیون

خصوصی

جلسه چهارم ویدئو

اجرای فونداسیون

خصوصی

جلسه پنجم ویدئو

اجرای فونداسیون

خصوصی

جلسه ششم ویدئو

اجرای فونداسیون

خصوصی

جلسه هفتم ویدئو

اجرای فونداسیون

خصوصی
فصل یازدهم

جلسه اول ویدئو

نکات اجرایی ستون بتنی

خصوصی

جلسه دوم ویدئو

نکات اجرایی ستون بتنی

خصوصی
فصل دوازدهم

جلسه اول ویدئو

نکات اجرایی سقف

خصوصی

جلسه دوم ویدئو

نکات اجرایی سقف

خصوصی

جلسه سوم ویدئو

نکات اجرایی سقف

خصوصی

جلسه چهارم ویدئو

نکات اجرایی سقف

خصوصی
فصل سیزدهم

جلسه اول ویدئو

سفت کاری- وال پست

خصوصی

جلسه دوم ویدئو

سفت کاری- وال پست

خصوصی

جلسه سوم ویدئو

سفت کاری- وال پست

خصوصی

جلسه چهارم ویدئو

سفت کاری- وال پست

خصوصی

جلسه پنجم ویدئو

سفت کاری- وال پست

خصوصی

جلسه ششم ویدئو

سفت کاری- وال پست

خصوصی

جلسه هفتم ویدئو

سفت کاری- وال پست

خصوصی

جلسه هشتم ویدئو

سفت کاری- وال پست

خصوصی

جلسه نهم ویدئو

سفت کاری- تاسیسات ساختمان

خصوصی

جلسه دهم ویدئو

سفت کاری- تاسیسات ساختمان

خصوصی

جلسه یازدهم ویدئو

سفت کاری- آسانسور

خصوصی

جلسه دوازدهم ویدئو

سفت کاری- آسانسور

خصوصی

جلسه سیزدهم ویدئو

سفت کاری- آسانسور

خصوصی

جلسه چهاردهم ویدئو

سفت کاری- آسانسور

خصوصی

جلسه پانزدهم ویدئو

سفت کاری- آسانسور

خصوصی

چرا گروه آموزشی مهندس گواهی

  • هر شخصی بدون هیچ گونه زمینه قبلی در هر پک آموزشی میتواند از صفر شروع کند و در پایان دوره در آن حیطه به سطح بسیار قابل قبولی برسد.
  • پروژه محور بودن دوره های آموزشی
  • تیم پشتیبانی بسیار حرفه ای و نامحدود
  • در صورت آپدیت آموزش ها ورکشاپ رایگان برای مطالب تکمیلی در اختیار قرار خواهد گرفت
  • تضمین بازگشت وجه تا 48 ساعت ( مشروط به اینکه تا ۴۸ ساعت بعد خرید  لینک گروه پشتیبانی را دریافت نکرده باشید  )
  • اعطای مدرک معتبر

خدمات رایگان گروه آموزشی مهندس گواهی

1. داشتن گروه پشتیبانی حرفه ای که شما بدون دادن هزینه ای پس از خریدن هر یک از پک ها از این امکان بهرمند می شوید.

2. ارسال رایگان پکیج ها.

پشتیبانی در گروه آموزشی مهندس گواهی

  • همانطور که می دانید از معایب دوره های مجازی عدم امکان پرسش و پاسخ مخاطب از مدرس و تعامل آن ها با یکدیگر است اما شما با گروه آموزشی مهندس گواهی هرگز این مشکل را نخواهید داشت و شما در هر زمان یا مکانی که هستید می توانید در گروه های پشتیبانی آموزشی سوال های خودتون رو مطرح کنید و پاسخ بگیرید .
  • تیم پشتیبانی ما شبانه روز در خدمت شماست تا خدمات بهتری را به شما عزیزان ارائه کند.
  • حتی اگر پک شما مشکل فنی پیدا کرد پشتیبان های ما در اسرع وقت مشکلات شما را حل خواهند کرد پس نگران هیچ چیز نباشید.

راه های ارتباط با پشتیبانی

 تلفن : 09371765719

 تلگرام:  nezam_95@

سوالات متداول

آیا بعد از خرید میتوان عضو گروه پشتیبانی شد و رفع اشکال داشت؟

بله.بعد از خرید وارد گروه پشتیبانی شده و طبق برنامه مطالعاتی پکیج و تیم اساتید پیش رفته و همچنین امکان پرسش و پاسخ و رفع اشکال و کرکسیون تمرینات تخصصی هر پکیج را زیر نظر اساتید پشتیبانی به نظارت استاد گواهی خواهید داشت.

در صورت تغییرات قانونی و مباحث و منابع، مجددا باید پکیج بخریم؟

خیر،تمام تغییرات در گروه پشتیبانی برای خریداران به صورت رایگان ارائه خواهد شد.

منظور از پکیج تک کاربره و دو کاربره چیست؟

در صورت خرید همزمان دو سری از هر پکیج برای دو نفر یا دو سیستم ،با درصد تخفیف بیشتر میتوانید دو کاربره را انتخاب کنید که کاملا دو سری کامل از هر پکیج مربوطه ارسال خواهد شد.و در صورت خرید یک پکیج میتوان از تک کاربره استفاده کرد.

آیا پکیج‌ ها فقط در یک سیستم قابل نصب و استفاده هستند؟

بله،پکیج ها دارای قفل امنیتی بوده و فقط رو یک سیستم فعال خواهند شد.

در صورت تعویض ویندوز، میتوان از پکیج‌ ها استفاده کرد؟

بله ،بعد از تغییر ویندوز مجددا میتوانید طبق روند قبل پکیج را با کدی که قبلا داشته اید مجددا فعال کنید.

پکیج ها تا چند دوره پشتیبانی دارند؟

تمامی پکیج ها تا دو دوره آزمون پس از خرید دارای پشتیبانی رایگان هستند.

آیا میتوان هر ۳ آزمون طراحی نظارت اجرا را باهم شرکت کرد؟ و پیش فرضی وجود ندارد؟

خیر،بسیاری از دانشجویان و داوطلبان مجموعه هر سه آزمون را باهم شرکت کرده و قبول شده اند.اما اولویت هر آزمون با اختیار و انتخاب شماست.چرا که البته منابع دو آزمون نظارت اجرا مشترک بوده و میتوان یک تیر و دو نشان را زد.و منعی از نظر شرکت در هر سه آزمون نیست.

میزان قبولی های پکیج ها چند درصد بوده؟

مدرسه معمار به عنوان بنیان‌گذار آموزش تخصصی آمادگی آزمون های نظام مهندسی معماری کشور به استناد سابقه و حجم قبولی ها و کارنامه های کانال تلگرام و پیج اینستاگرام و تجلیات مقامات کشوری و لشکری دارای بالاترین آمار قبولی در کشور است.

آیا میتوان بعد از خرید پکبج فایل‌ها رو در سیستم کپی کرد و الزاما از دی‌وی‌دی‌ استفاده نکرد؟

بله،می‌توانید فایل هارو کپی کرده و بی‌نیاز از دی‌وی‌دی و یا سی‌دی فایل هارا فعال کنید.

امکان خرید دانلودی آموزش ها وجود دارد؟

بله،میتوان پکیج‌ها را یا به صورت ارسال پستی فیزیکی و یا دانلودی خریداری کرد که در صورت خرید دانلودی هزینه پست از مبلغ خرید فیزیکی پکیج کسر میگردد.

پکیج ها چند روزه ارسال میشوند؟

پکیج ها طبق آخرین ویرایش مناسب آزمون 1403 به زودی ارسال میگردد.

در صورت خرید پکیج های آزمون، نیاز به خرید کتاب های مقررات ملی هست؟

با داشتن پکیج طراحی شما بی نیاز از هر منبع دیگری خواهید شد (فیلم معرفی پکیج و ببینید) اما در مورد پکیج نظارت اجرا، فیلم راهنمای پکیج رو قبل از خرید مشاهده کنید.

بعد از خرید پکیج، چطور وارد گروه پشتیبانی خواهیم شد؟

بعد از خرید به شماره 09031533119 در تلگرام پیام دهید و شماره سفارشی که سایت به شما داده است ارسال کرده و لینک گروه را دریافت کنید.

ثبت نام در آزمون نطام مهندسی چه شرایطی دارد ؟

باید ۳ سال از تاریخ مدرک تحصیلی کارشناسی شما تا تاریخ برگزاری آزمون گذشته باشد.

کارنامه‌های دوره طراحی

نظرات

دریافت مشاوره رایگان از طریق

تلفن 08138291831

واتساپ 09371765719

تلگرام 09031533119

https://madresememar.ir

1600

نفر با این دوره کسب مهارت کرده‌اند

زبان

فارسی

زمان

n ساعت

دوره

پکیج فیزیکی

سر فصل

10 سرفصل

پشتیبانی

در تلگرام و واتساپ

سطح

مقدماتی تا پیشرفته

به روز رسانی

1403

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “پکیج اصول ساخت و اجرای ساختمان ها صفر تا صد”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

محصولات مرتبط