۰۹۱۲۳۱۹۰۱۸۶
۰۸-۳۸۲۹۱۸۳۱
همدان-شهرک مدرس – کوثر ۲-پلاک ۴۶-طبقه همکف(مدرسه معمار)