نام دورهکد دورهتوضیحاتتاریخ و زمانمدت دورهتاریخ شروعشهریهرزرو اولیهثبت نام
اجرای ساختمان۱۱۲۱۰۲۰۱شنبه و دوشنبه

۲۱:۳۰ – ۱۹

۱۰۰ ساعت۹۷/۰۵/۰۱۳۹۵۰۰۰۰۰ ریال
آزمون رسمی ,مدرک_ رسمی WTG آکادمی اتحادیه اروپا در رشته تخصصی طراحی ساختمان
۹۷/۰۷/۲۰
دوره آمادگی آزمون طراحی معماری تهران(ویژه آزمون نیمه دوم ۹۷)
۹۷/۰۷/۰۶۲۴ ساعت(۶جلسه)شروع دوره ۶ مهر۷۸۰.۰۰۰ تومان