نام دورهکد دورهتوضیحاتتاریخ و زمانمدت دورهتاریخ شروعشهریهرزرو اولیهثبت نام
دوره آمادگی آزمون طراحی معماری تهران(ویژه آزمون نیمه دوم ۹۷)
۹۷/۰۷/۰۶۲۴ ساعت(۶جلسه)شروع دوره ۶ مهر۷۸۰.۰۰۰ تومان