اسم دورهکد دورهجزییاتتاریخ و زمانمدت دورهتاریخ شروعشهریهرزرو اولیهثبت نام
اجرای ساختمان۱۱۲۱۰۲۰۱شنبه و دوشنبه ۲۱:۳۰ – ۱۹۱۰۰ ساعت۹۷/۰۵/۰۱۳۹۵۰۰۰۰۰ ریال